ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, July 25, 2010

குருவே என் ஆதாரம் !

ராதேக்ருஷ்ணா
குருவே எனக்கு துணை !

குருவே எனக்கு கதி !

குருவே என் ரக்ஷகன் !

குருவே என் தேவை !

குருவே என் பலம் !

குருவே என் அறிவு !

குருவே என் தனம் !
குருவே என் சேமிப்பு !

குருவே என் மழை !

குருவே என் பிராணன் !

குருவே என் பூமி !

குருவே என் ஆகாசம் !

குருவே என் எதிர்காலம் !

குருவே என்  ஆகாரம் !

குருவே எனக்கு வெளிச்சம் !

குருவே எனக்கு வழி !

குருவே எனது பந்து !

குருவே என் ஞானம் !

குருவே என் வைராக்யம் !

குருவே என் பக்தி !

குருவே என் நலம்  விரும்பி !

குருவே எனக்கு எல்லாம் !

குருவே என்  ஆதாரம் !
இ ன்று நானிருப்பது என்  குருவால் மட்டுமே !


குரு  பூர்ணிமாவிற்கு
என்
குருஜீ அம்மாவிற்கு
கோடி கோடி நன்றிகள் !

குரு இல்லாமல் நானில்லை !

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP