ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, January 14, 2013

பொங்கட்டும் !

ராதேக்ருஷ்ணா 
 
 
 
 
இனிமையே நீ பொங்குவாய் !
 
 
பக்தியே நீ பொங்குவாய் !
 
 
தைரியமே நீ பொங்குவாய் !
 
 
அன்பே நீ பொங்குவாய் !
 
 
நிதானமே நீ பொங்குவாய் !
 
 
சக்தியே நீ பொங்குவாய் !
 
 
வெற்றியே நீ பொங்குவாய் !


புன்னகையே நீ பொங்குவாய் !


மகிழ்ச்சியே நீ பொங்குவாய் !


 தகுதியே நீ பொங்குவாய் !


திறமையே நீ பொங்குவாய் !


சிரத்தையே நீ பொங்குவாய் !


குதூகலமே நீ பொங்குவாய் !


உண்மையே நீ பொங்குவாய் !


உழைப்பே நீ பொங்குவாய் !


ஞானமே நீ பொங்குவாய் !
 
 
வைராக்கியமே நீ பொங்குவாய் !
 
 
நட்பே நீ பொங்குவாய் !
 
 
பலமே நீ பொங்குவாய் !
 
 
இந்துக்களின் ஒற்றுமையே நீ பொங்குவாய் !
 
 
இந்த தைப் பொங்கலில்
இவையெல்லாம் பொங்கி வளரட்டும் !
 
 
நம் உள்ளங்கள் அன்பில்
திளைத்து மகிழட்டும் !
 
 
எல்லோர் வீட்டிலும்
உன்னதமான ஆனந்தம்
பொங்கி வழியட்டும் !
 

வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி உண்டாகட்டும் !


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP