ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Thursday, August 25, 2011

இன்று விதை . . .

ராதேருஷ்ணா

இன்று விதை . . .

நல்ல நம்பிக்கையை
இன்றே விதை . . .

ஊழலில்லாத பாரதம்
என்னும் ஆசையை இன்றே விதை . . .

பயமில்லாத வாழ்க்கை
என்னும் லக்ஷியத்தை இன்றே விதை . . .

ஆரோக்கியமான உடல்
என்னும் கனவை இன்றே விதை . . .

கவலையில்லாத மனம்
என்னும்  தேவையை இன்றே விதை . . .

ஒளிமயமான எதிர்காலம்
என்ற தைரியத்தை இன்றே விதை . . .

க்ருஷ்ணனிஷ்டப்படி வாழ்க்கை
என்ற ரஹஸ்யத்தை இன்றே விதை . . .

 ஹிந்துஸ்தான் அமையும்
என்ற வைராக்யத்தை இன்றே விதை . . .

விதைத்து விட்டு மறந்து விடு . . . 

ஒரு நாள் முளைக்கும் . . .

சத்தியமாக முளைத்தே தீரும் ! ! !

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP