ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Friday, January 13, 2017

போகியன்று நீ யோகியாவாய் !

தாகத்தினால் போகம் அடைந்தாய் !
போகத்தில் திளைத்து போகியானாய் !

போகியானதால் நீ ரோகம் அடைந்தாய் !
ரோகத்தினால் நீ ரோகியானாய் !

ரோகம் நீங்க க்ருஷ்ணனிடம் மோகம் கொள் !
மோகம் கொண்டால் நீ யோகியாவாய் !

யோகியானால் உன்னுள்ளே கண்ணன் !
யோகமே கண்ணனென்று அறிவாய் !

யோகத்தில் சோகத்தை அழிப்பாய் !
சோகத்தை அழிக்கவே யாகம் !
யாகமே போகி !

போகியன்று நீ யோகியாவாய் !

©குருஜீ கோபாலவல்லிதாசர்

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP