ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, February 24, 2011

மனிதா . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கட்டாயம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது வேஷம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கட்டளை இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது தேடுதல் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது மயக்கம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கட்டுப்படுத்த அல்ல . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அடிமைபடுத்துதல் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கற்பனை இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது குழப்புதல் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது போட்டி இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது வசியம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது மாயை இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது பிடிவாதம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கொடுமை இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது உடலை வருத்துதல் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அதிசயங்கள் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது புத்தகப் படிப்பு இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது பெருமை இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அதிசயம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அத்ருஷ்டம் இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது கனவு இல்லை . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அன்பு . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது சத்தியம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது ஆதாரம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது அனுபவம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது சுகம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது சுலபம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது சமாதானம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது தைரியம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது பலம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது ஆகாரம் . . .

மனிதா . . .
பக்தி என்பது வழி . . .

மனிதா . . .
நீ அனுபவிப்பது பக்தியா ?
உன்னையே நீ கேள்  !

பதிலைக் கண்டுபிடி . . .

ஒரு வேளை நீ அனுபவிப்பது
பக்தி என்றால் விடாமல் செய் . . .

ஒரு வேளை நீ அனுபவிப்பது
பக்தியில்லை என்றால் கற்றுக்கொள் . . .

பக்தி செய் . . .

அதை ஒழுங்காகச் செய் . . .

தெரிந்து செய் . . .

புரிந்து செய் . . .

 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP