ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, November 27, 2011

ஏமாறுவாயா ? ? ?.

ராதேக்ருஷ்ணா

ஏமாறாதே . . .

ஏமாற்றுக்காரர்களிடம்
விட்டுக்கொடுக்காதே . . .

ஏமாற்றுக்காரர்களிடம்
பயப்படாதே . . .

ஏமாற்றுக்காரர்களிடம்
பணிந்துபோகாதே . . .ஏமாற்றுக்காரர்களிடம்
தோற்றுப்போகாதே . . .
ஏமாற்றுக்காரர்களை
அடையாளம் கண்டு கொள் . . .
ஏமாற்றுக்காரர்களுக்கு
உதவாதே . . .
ஏமாற்றுக்காரர்களை
நம்பாதே . . .
ஏமாற்றுக்காரர்களை
வென்று காட்டு . . .
நீ ஏமாறாதே . . .
ஒரு நாளும் ஏமாறாதே . . .
ஒருவரிடமும் ஏமாறாதே . . .
நீ ஏமாறக்கூடாது . . .


இனி நீ ஏமாறாமாட்டாய் . . .


யோசி . . .
தெளிவாக யோசி . . .


உன் வாழ்வைத்
தெளிவாக யோசி . . .


எல்லாவற்றையும்
ஜெயிக்க யோசி . . .0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP