ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, January 15, 2012

எல்லா உயிர்களும் வாழ்க . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
பொங்கலோ . . . பொங்கல் . . .
சூரியதேவா நீ வாழ்க . . .
 
கோமாதா நீ வாழ்க . . .
காளையே நீ வாழ்க . . .
 
வயல்வெளியே நீ வாழ்க . . .
தண்ணீரே நீ வாழ்க . . .
 
உழவே நீ வாழ்க . . .
பூமிப்பந்தே நீ வாழ்க . . .
 
எல்லா உயிர்களும் வாழ்க . . .
எல்லா சுகமும் பெறுக . . .
 
எல்லா வளமும் எல்லோருக்கும்
உரித்தாகுக . . .
 
எல்லா ஆசீர்வாதமும் கிடைக்க . . .
 
பொங்கலோ . . . பொங்கல் . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP