ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, March 4, 2012

எங்கே . . .எங்கே !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
ஸ்ரீரங்கம் . . .
 
பூலோக வைகுண்டம்  . . .
 
 
ராமானுஜரின்
தானான திருமேனி எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
ஸ்ரீரங்கநாயகி
கருணை கண்ணழகு எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
ஆண்டாளின் கண்ணாடி
சேவை எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
இரண்டாற்றங்கரை
அழகு எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
மோக்ஷம் தரும் பெருமாள்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
முத்தங்கி சேவை அழகு
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
நம்பெருமாளின் நடையழகு
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
ஒய்யாரக் கிளி மண்டபம்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
திருப்பாணாழ்வார் திவ்ய
தரிசனம் எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
விபீஷணனின் பெரிய பெருமாள்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
தயிர்காரிக்கு மோக்ஷம்
கிடைத்தது எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
பாவமெல்லாம் அழியும் இடம்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
தொண்டரடி நந்தவனம்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
பரவாசுதேவ தரிசனம்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
சைதன்யர் மகிழ்ந்த இடம்
எங்கே எங்கே ?
 
ஸ்ரீரங்கம் வந்து பார் . . . இங்கே இங்கே !
 
 
எங்கும் சுத்தி ரங்கம் வா  . . .
உடனே . . . உடனே . . .
 
உன் மனக்கவலை தீரும் இங்கே
உடனே . . . உடனே . . .
 
               

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP