ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, November 23, 2012

செய்வாய் !

ராதேக்ருஷ்ணா 
 
நாம ஜபம் செய்வாய் !
 
 
உன் மனதில் நம்பிக்கையே
இல்லையென்றாலும் விடாமல்
நாம ஜபம் செய்வாய் !
 
 
உன் தில் சித்தையே
இல்லையென்றாலும் விடாமல்
நாபம் செய்வாய் !
 
 
உன் தில் சையே
இல்லையென்றாலும் விடாமல்
நாம ஜபம் செய்வாய் !
 
 
உன் தில் குப்பம் மட்டுமே
ருந்தாலும் விடாமல்
நாம ஜபம் செய்வாய் !
 
 
உன் தில் துளி கூ தைரிமே
இல்லையென்றாலும் விடாமல்
நாபம் செய்வாய் !
 
 
து ரை உனக்கு எதுவுமே டக்வே
இல்லையென்றாலும் விடாமல்
நாபம் செய்வாய் !
 
 
நாபம் செய்து மட்டுமே
ன்னால் முடியும் !
 
நாம ஜபம் ட்டுமே நம்மைக் காக்கும் !
 
நாபம் மட்டுமே மக்கு சேநிதி !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP