ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, October 7, 2012

வா ! வா ! போ ! போ !

ராதேக்ருஷ்ணா

ஆரோக்கியமே வா வா !
வியாதியே போ போ ! !

நிம்மதியே வா வா !
வலியே போ போ ! !

பலமே வா வா !
பலகீனமே போ போ ! !

சக்தியே வா வா !
தளர்ச்சியே போ போ ! !

நம்பிக்கையே வா வா !
அவநம்பிக்கையே போ போ ! !

தைரியமே வா வா !
 பயமே போ போ ! !

 உறுதியே வா வா !
 சோர்வே போ போ ! !

அறிவே வா வா !
அறியாமையே போ போ ! !

வீரமே வா வா !
கோழைத்தனமே போ போ ! !

சுறுசுறுப்பே வா வா !
சோம்பேறித்தனமே போ போ ! !


அன்பே வா வா !
விரோதமே போ போ ! !


பொறுமையே வா வா !
அவசரமே போ போ ! !


 தீர்வே வா வா !
பிரச்சனையே போ போ ! !


ஒளியே வா வா !
இருளே போ போ ! !


சமாதானமே வா வா !
சண்டையே போ போ ! !


உண்மையே வா வா !
பொய்யே போ போ ! !


பசுமையே வா வா !
வறட்சியே போ போ ! !

இன்பமே வா வா !
துன்பமே போ போ ! !


தெளிவே வா வா !
குழப்பமே போ போ ! !


ப்ரேமையே வா வா !
காமமே போ போ ! !


பக்தியே வா வா !
தற்பெருமையே போ போ ! !

க்ருஷ்ணா வா வா !
அஹம்பாவமே போ போ ! !

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP