ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, July 15, 2012

சாந்தானந்த புரி !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
 
சன்னியாசி . . .
 
 
 
எல்லாவற்றையும் தெய்வத்திடம்
ஒப்படைத்தவரே சன்னியாசி !நாளைய பொழுதைப் பற்றி
கவலைப்படாதவரே சன்னியாசி !தனக்கென எதையுமே
சேர்த்து வைக்காதவரே சன்னியாசி !
 
 
 
எல்லோரிடமும் சமமாக
அன்பு காட்டுபவரே சன்னியாசி !
 
 
 
தற்பெருமையில்லாமல், அடுத்தவரைப்
பெருமையாகப் பேசுபவரே சன்னியாசி !
 
 
 
சம்சாரிகளோடு இருந்தாலும்
பற்றுதல் இல்லாதவரே சன்னியாசி !
 
 
 
அஞ்ஞானிகளின் அஞ்ஞானத்தை
நாசம் செய்பவரே சன்னியாசி !
 
 
 
 சர்வ ஞான ஸ்வரூபனாக இருந்தாலும்
எளிமையாய் பழகுபவரே சன்னியாசி !பாகவதத்தில் திளைத்திருந்து
அதையே பிதற்றுபவரே சன்னியாசி !யாரையும் தான் பற்றாமல்,
எல்லோரையும் தன்னைப் பற்ற
வைப்பவரே சன்னியாசி !தான் செல்லுமிடமெல்லாம்
தெய்வத்தை ஸ்தாபிப்பவரே
சன்னியாசி !தன் உடலைப் பற்றி
அக்கறை இல்லாதவரே சன்னியாசி ! செங்கல்பொடிக் கூரை
வெண் பல் தவத்தவரே சன்னியாசி !முதிர்ந்த உடலோடும்,
பழுத்த ஞானத்தோடும்,
குழந்தையாய் வாழ்பவரே சன்னியாசி !தடுத்தாட்கொள்ளும் புருஷோத்தமரின்
உன்னத அடியவரே சன்னியாசி !
 
 
 
வசிஷ்டரின் ஹ்ருதய குகைக்குள்
நுழைந்து தன்னைக் கொடுப்பவரே
சன்னியாசி !
 
 
 
 
சாந்தமாகவும்,ஆனந்தமாகவும்
இருப்பவரே சன்னியாசி . . .
 
 
 
சாந்தத்தையும், ஆனந்தத்தையும்
அள்ளித் தருபவரே சன்னியாசி . . .
 
 
 
இத்தனையும் ஒரு சேர இருப்பவரே
உன்னத சன்னியாசி . . .
இல்லை . . . இல்லை . . .
இத்தனையும் உள்ளபடி இருப்பவரே
சாந்தானந்த புரி . . .


நரைத்த தாடி ; வெண் பல் ;
பிஞ்சு விரல்கள் ; காவி வஸ்திரம் ;
பக்தர்களிடம் பரிவு ; சிரித்த முகம் ; 
வரவேற்கும் வாய்மொழி ; சத்சங்க பேச்சு ; 
தன் நாக்கைக் கடித்து ரசிக்கும் ரசிகன் ;
பாகவத பக்தன் ; சம்ஸ்க்ருத பண்டிதன் ;
தன் உடலை மறந்த அசடன் ;
எல்லாவற்றையும் பக்தருக்கு தரும் தர்மன் ;
புருஷோத்தம தாசன்;
இதுவே சாந்தானந்த புரி . . .
 
 
 


ஜெய் சாந்தானந்த புரி . . .
சாந்தத்தையும் ஆனந்தத்தையும்
புரியாக (உடலாக, உள்ளமாக)
கொண்ட ஒரு வயோதிகக் குழந்தை . . .0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP